U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.
Van: Tot: Check beschikbaarheid
 
  1. Boeking en betaling
1.1   De website geeft de meest actuele informatie over Vakantiehuis Langweer Friesland weer, evenals de daarbij geldende huurprijzen en aanvullende voorwaarden.
Met de verzending van het door u ingevulde boekingsformulier verklaart de kandidaat-huurder kennis genomen te hebben van, en volledig akkoord te gaan met onze huur- en betalingsvoorwaarden, alsmede met de bepalingen van de algemene informatie.
1.2   De bevestiging van de eigenaar/verhuurder van het door de kandidaat-huurder opgestelde boekingsformulier d.m.v. het bevestigingsformulier doet een bindende huurovereenkomst tussen de eigenaar/verhuurder en de kandidaat-huurder tot stand komen.
In deze bevestiging geeft de eigenaar/verhuurder aan over welke periode de huurovereenkomst van toepassing is en welke tarieven hierbij van toepassing zijn. De tarieven zijn inclusief de huursom, schoonmaakkosten, toeristenbelasting, bedlinnen en handdoekenset. Daarnaast is de borg van € 150,00. Indien van toepassing, verstrekken wij zonder kosten kinderstoelen en kinderbedjes.
Het kan zijn dat uw verblijf in een periode valt waarbij de prijs hoger of lager wordt. (bv. in de periode 20 t/m 26 augustus > per 24 augustus wordt de prijs lager) Ons systeem berekent dit helaas niet automatisch. Het verschil zal aan u in rekening worden gebracht of aan u terug worden betaald.
1.3   Op deze overeenkomst zijn deze huur- en betalingsvoorwaarden van toepassing. De in het boekingformulier vermelde tarieven zijn vermeld in € per verblijf. De tarieven worden ieder kalenderjaar opnieuw vastgesteld.
1.4   In de in het voorgaande lid bedoelde bevestiging is een betalingsschema opgenomen. Binnen 10 dagen na reservering dient de aanbetaling van 50% van de huursom op de bankrekening van eigenaar/verhuurder bijgeschreven te zijn.
1.5   Indien de betalingen niet tijdig en/of niet volledig ontvangen zijn, heeft eigenaar/verhuurder het recht de overeenkomst zonder verdere opgave van redenen te ontbinden.
1.6   De restantbetaling dient uiterlijk 4 weken voor het begin van de huurperiode op de bankrekening van eigenaar/verhuurder te zijn bijgeschreven. Het restantbedrag is gelijk aan 50% van de huursom plus € 150,00 borg. Ingeval van niet-tijdige en/of niet-volledige betaling is het bepaalde in artikel 1.5 van deze voorwaarden van overeenkomstige toepassing.
1.7   Bij boeking binnen 4 weken voor de aanvang van de huurperiode dient de totale huursom, in 1 keer telefonisch of via internetbankieren met een spoedopdracht naar eigenaar/verhuurder te worden overgemaakt.
1.8   De borgsom bedraag € 150,00. Deze wordt uiterlijk binnen 3 weken na vertrek op de rekening teruggestort, indien er geen sprake is van schade.
 
  1. Ontvangst sleutel, aankomst en vertrektijden
2.1   Tenzij door de eigenaar/verhuurder schriftelijk anders aangegeven, is de gehuurde woning ter beschikking vanaf 16.00 uur op de dag dat de huurperiode begint. Het huis dient op de laatste dag van de huurperiode voor 11.00 uur te worden verlaten.
2.2   Tenzij door de eigenaar/verhuurder schriftelijk anders aangegeven, dient men bij aankomst op het vakantiepark, de eigenaar/verhuurder te bellen, zodat de sleutel in ontvangst kan worden genomen. Het telefoonnummer is in de bevestiging opgenomen.
2.3   Bij vertrek is artikel 2.2 ook van toepassing om de sleutel weer te overhandigen aan de eigenaar/verhuurder.
 
  1. Regels, opgesteld door de eigenaar/verhuurder
3.1   Er mag niet gekampeerd worden op het gehuurde terrein. Uitzondering hierop is alleen wanneer de gezinssamenstelling bestaat uit meerdere personen (met een maximum van 2 personen), dan er bedden (4) zijn in het huisje. (Wanneer een gezien bestaat uit 2 volwassenen en 3 kinderen, mag een tentje worden opgezet voor het 5e persoon) Dit geld niet voor kinderen jonger dan 3 jaar, daar er een kinderbedje geplaatst kan worden.
3.2   Indien wordt gehandeld in strijd met het in artikel 3.1 bepaalde (zelfs als dit slechts tijdelijk gebeurt), is de eigenaar/ verhuurder gerechtigd de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. De huurder heeft in dat geval geen recht op teruggaaf van de betaalde huursom en/of schadevergoeding. Daarnaast verbeurt de huurder in dat geval de waarborgsom. Deze waarborgsom zal toekomen aan de eigenaar/verhuurder ter dekking van de door hem geleden schade of gederfde huurinkomsten.
3.3   De huurders dienen de regels van Landgoed Eysingastate in acht te nemen. Deze regels zijn aanwezig in de map van het vakantiehuis. 
 
3.4   Indien de huurder zich niet aan de regels houdt, kan de eigenaar/ verhuurder hem verplichten het gehuurde huis te verlaten, waarbij de huurder geen recht op teruggaaf van de betaalde huursom en/ of schadevergoeding heeft. Daarnaast heeft de eigenaar/ verhuurder in dat geval het recht de waarborgsom te behouden ter dekking van de door hem geleden schade.
3.5   De huurder behoort de woning schoon en zonder schade achter te laten en dient zich aan de overeengekomen huurvoorwaarden, de regels opgesteld door de eigenaar/ verhuurder te houden.
3.6   De huurder verplicht zich de woning en inventaris met de grootste zorg te behandelen. Door de huurder veroorzaakte schade aan inventaris of woning dient met de eigenaar/verhuurder of met de sleutelhouder/beheerder verrekend te worden, ten laatste aan het einde van de huurperiode.
3.7   Indien de woning schoon en zonder schade wordt achtergelaten en de huurder heeft aan al zijn verplichtingen voldaan, dan wordt de waarborgsom, tenzij anders overeengekomen is, terugbetaald. Bij schade zal de borg worden ingehouden en worden facturen verrekend. Het restant zal worden teruggestort op rekening van de huurders.
 
  1. Annuleringen
4.1   Kosteloos annuleren is mogelijk tot 6 weken voor aanvang van de huurperiode. Tussen 6 en 2 weken voor aanvang van de huurtermijn, is de huurder bij annulering 50% van de huursom verschuldigd. Bij annulering vanaf 2 weken voor aanvang tot en met de datum van aanvang van de huurtermijn is de huurder het totale aan hem in rekening gebrachte bedrag verschuldigd.
4.2   Indien u binnen 12 uur na de overeengekomen datum zonder nadere kennisgeving niet bent gearriveerd, wordt dit beschouwd als een annulering.
 
  1. Aansprakelijkheid
5.1   Eigenaar/verhuurder kan geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid aanvaarden voor schade en ongemakken in welke vorm dan ook en door welke oorzaak dan ook ontstaan, voor de huurder en anderen die zich in of om de gehuurde woning bevinden. Indien sprake is van dergelijke schade of ongemakken, is de huurder verplicht eigenaar/verhuurder of de sleutelhouder/beheerder daarvan terstond in kennis te stellen, zodat deze pogingen in het werk kunnen stellen de schade of ongemakken te beperken of te verhelpen. De huurder verplicht zich medewerking te verlenen aan het oplossen van eventuele klachten, inclusief het eventueel voorschieten van bedragen in verband met het oplossen van de klachten. Vroegtijdig vertrek zonder dat eigenaar/verhuurder daarmee persoonlijk heeft ingestemd, geeft de huurder geen enkele aanspraak op restitutie van door hem betaalde bedragen.
5.2   In geval van ongevallen kan de eigenaar/verhuurder nimmer aansprakelijk gesteld worden. Ook m.b.t. andere ongevallen in of om het huis kan eigenaar/verhuurder of de sleutelhouder/ beheerder niet aansprakelijk gesteld worden.
5.3   Indien de eigenaar/verhuurder door overmacht (oorlog, staking, beperkende overheids-maatregelen of ander buitengewone omstandigheden, zoals natuurrampen of water- electriciteitsstoringen) enige verplichting geheel of ten dele niet, c.q. niet tijdig kan nakomen, kan de huurovereenkomst door hem ontbonden worden, zonder dat de huurder enige aanspraak heeft op schadevergoeding.
5.4   Als het gehuurde om andere dan de in het vorige lid bedoelde redenen niet aan de huurder ter beschikking kan worden gesteld, zal de huurder een andere huurperiode worden aangeboden. De huurder is niet verplicht op voorhand dit aanbod te aanvaarden. Mocht de huur van de woning niet mogelijk blijken te zijn, dan zal eigenaar/verhuurder de huurder de reeds betaalde huursom terugbetalen, zonder dat de huurder vergoeding van welke schade dan ook kan vorderen.

6         Klachten
6.1   Klachten tijdens het verblijf dienen te worden ingediend bij, en in principe te worden afgehandeld met de eigenaar/verhuurder of de door de eigenaar/verhuurder aan te wijzen sleutelhouder/beheerder. Indien onverhoopt de klacht niet ter plaatse kan worden opgelost, is de huurder verplicht de sleutelhouder/beheerder en de eigenaar/verhuurder daarvan terstond in kennis te stellen, zodat deze pogingen in het werk kunnen stellen de klacht te verhelpen.
6.2   Vroegtijdig vertrek zonder dat eigenaar/verhuurder en/ of de sleutelhouder/beheerder tot het verhelpen van de klacht in de gelegenheid is gesteld of zonder dat eigenaar/verhuurder daarmee heeft ingestemd, geeft de huurder geen aanspraak op restitutie van door hem betaalde bedragen.
 
6.3   De huurder geeft aan met het ondertekenen van het boekingsformulier zich te onthouden van enige vorm van schadeclaims, inclusief die met betrekking tot gederfde vakantievreugde. Eventuele klachten en claims die eigenaar/verhuurder binnen 2 weken na vertrek uit het vakantieverblijf hebben bereikt, kunnen mogelijk door de eigenaar/verhuurder in redelijkheid en billijkheid in behandeling worden genomen. De huurder kan hier echter op generlei wijze rechten aan ontlenen. Aanspraken van huurders, uit welken hoofde ook, vervallen altijd indien de in de vorige volzin bedoelde termijn van twee weken is verstreken.
 
7        Buitengerechtelijke kosten en eventuele meningsverschillen
7.1   Indien de huurder de overeengekomen betalingstermijnen niet of niet volledig in acht neemt en eigenaar/verhuurder genoodzaakt is de vordering uit handen te geven, kan deze de huurder aansprakelijk stellen voor alle voor deze vordering te maken kosten. Hierbij wordt altijd een minimumbedrag van 25% van het verschuldigde totaalbedrag, met een minimum van € 250,00 gehanteerd.
 
8         Praktische zaken
8.1   Aanvullend comfort:
Het gebruik van bedlinnen, handdoeken, vaatdoeken, schoonmaakdoekjes, dweil, waspoeder en vaatwastabletten zijn kostenloos beschikbaar. Verder zijn kussens, dekbedden, dekens, etc. zijn in voldoende mate aanwezig.
8.2   Parkeren:
Parkeren kan in het daarvoor bestemde parkeerhaventje aan de zijkant van het huis. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan met de auto of motor het gazon te betreden. Dit vanwege eventuele schade aan het gazon.
8.3   Roken:
Er kan uitsluitend buitenshuis gerookt worden. Roken binnenshuis is in alle gevallen uitdrukkelijk verboden.
8.4   Huisdieren:
Het meenemen van een huisdier is niet toegestaan.
8.5   Schoonmaak bij vertrek:
8.6   De schoonmaak wordt ter hand genomen door externe schoonmakers. Bij vertrek dient de huurder zelf de afwas te doen, bedden afgehaald en bedlinnen met de handdoeken onder de trap. Het huis dient opgeruimd en netjes (bezemschoon) te worden achtergelaten. De eigenaar/verhuurder of de beheerder/sleutelhouder heeft het recht in voorkomende gevallen (een deel van) de waarborgsom als extra schoonmaakkosten in te houden.

Wij wensen u een aangenaam verblijf in ons vakantiehuis en hopen dat u zult genieten van Langweer en de omgeving in Zuidwest Friesland!
 
 
AVG Wetgeving en Google Analytics:
 
Privacy verklaring:

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Na uw reservering vragen wij u enkele persoonsgegevens in te vullen t.b.v. gereed maken van het vakantiehuis, hulpdiensten en het afdragen van de toeristenbelasting.

Vakantiehuis Langweer Friesland verwerkt voor deze doeleinden de volgende persoonsgegevens:

- Uw voor- en achternaam
- Uw geboortedatum
- Uw geslacht

Vakantiehuis Langweer Friesland gebruikt uw email adres (indien u via onze website, vakantiefriesland.com of homeway.nl heeft geboekt. Airbnb.nl en Booking.com anonimiseren uw email adres, derhalve hebben wij deze niet) en uw telefoonnummer om contact met u op te kunnen nemen aangaande uw boeking. Met andere woorden:
Vakantiehuis Langweer Friesland gebruikt bovengenoemde gegevens in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG VAKANTIEHUIS LANGWEER FRIESLAND GEGEVENS BEWAART

Vakantiehuis Langweer Friesland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard.

DELEN MET ANDEREN

Vakantiehuis Langweer Friesland verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Vakantiehuis Langweer Friesland worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Vakantiehuis Langweer Friesland gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

Vakantiehuis Langweer Friesland maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Vakantiehuis Langweer Friesland bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Vakantiehuis Langweer Friesland te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordtverplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

Vakantiehuis Langweer Friesland heeft hier geen invloed op.

Vakantiehuis Langweer Friesland heeft Google geen toestemming gegeven om via Vakantiehuis Langweer Friesland verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage of correctie sturen naar admin@vakantiehuis-langweer.nl. Vakantiehuis Langweer Friesland zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

 

Cookie-beleid

Deze site maakt gebruik van cookies om informatie op uw computer op te slaan.

Gaat u akkoord?